Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden The New Wholesale Company BV, versie 2014

 

1.         DEFINITIES:
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

(i)            Algemene Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden van The New Wholesale Company, versie 2014;

(ii)           The New Wholesale Company: The New Wholesales Company B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Asten, kantoorhoudende te Helmond of iedere natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht van The New Wholesale Company producten of diensten levert aan Opdrachtgever;

(iii)          Opdrachtgever: ieder natuurlijke of rechtspersoon die aan The New Wholesale Company, in haar hoedanigheid als wederverkoper, opdracht verstrekt tot het leveren van producten of diensten;

(iv)         Partijen: Opdrachtgever en The New Wholesales Company gezamenlijk; ieder afzonderlijk “Partij” te noemen.

 

2.         TOEPASSELIJKHEID

2.1       Op alle rechtsverhoudingen waaronder (voorbereiding op) leveringen, offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en soortgelijke documenten met The New Wholesales Company zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen. Schriftelijk overeengekomen afwijkingen gelden niet voor volgende overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.

2.2       Alle natuurlijke of rechtspersonen die door The New Wholesales Company bij de uitvoering van een overeenkomst zijn ingeschakeld kunnen een beroep op deze Algemene Voorwaarden doen.

2.3       De toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4       Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar zijn of anderszins door rechterlijke tussenkomst niet van toepassing kunnen worden geacht, laat dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet en zullen Partijen in onderling overleg tot een andersluidende bepaling dienen te komen die zoveel mogelijk aansluit bij de nietige, vernietigde of ongeldige bepaling.

2.5          Opdrachtgever met wie eenmaal op basis van deze Algemene Voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen Partijen.

2.6          Indien en voor zover The New Wholesales Company producten of diensten van derden aan Opdrachtgever levert of ter beschikking stelt zullen voor wat betreft die producten en diensten de (aanvullende) voorwaarden van die derden van toepassing zijn. Dit geldt in ieder geval voor levering van prepaid pakketten. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen bij The New Wholesales Company ter inzage en The New Wholesales Company zal ze op eerste verzoek aan Opdrachtgever ter beschikking stellen.

 

 

3.         AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

3.1       Alle aanbiedingen van The New Wholesales Company zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever gelden als onherroepelijk. Bestellingen, bestellingen ‘in nota’, reserveringen en dergelijke gelden als onherroepelijke koopovereenkomsten. Retournering en/of creditering van teveel of onjuist bestelde zaken kan slechts met schriftelijke toestemming van The New Wholesale Company.

3.2       The New Wholesales Company is slechts gebonden indien zij de opdracht schriftelijk heeft aanvaard dan wel met uitvoering daarvan is begonnen. Indien geen opdrachtbevestiging door The New Wholesales Company is gestuurd, wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de opdracht, het gebruik (tussen Partijen) en deze Algemene Voorwaarden.

3.3       In catalogi, brochures, afbeeldingen, schema’s en dergelijke opgenomen technische specificaties, kwaliteitsnormen, tekeningen, ontwerpen, en overige gegevens welke niet afkomstig zijn van, of gemaakt zijn door The New Wolesale Company, binden The New Wholesales Company niet, behoudens indien dat schriftelijk is overeengekomen. Geringe afwijkingen kunnen aan The New Wholesales Company niet worden tegengeworpen.

 

4.         GEBRUIK WEBSITE

4.1       Behalve het downloaden en printen van informatie voor eigen gebruik is het Opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van de website van The New Wholesales Company of webpagina’s over te nemen, te wijzigen, aan te vullen, te vermenigvuldigen of op welke wijze ook te distribueren of openbaar te maken.

4.2       Het gebruik van de website en de informatie die op de website staat vermeld is alleen toegestaan voor het doel waarvoor het bestemd is.

4.3       Gebruik van de website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van de website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. The New Wholesales Company behoudt zich het recht voor Opdrachtgever de toegang tot de website te ontzeggen en/of het recht om gebruik te maken van bepaalde diensten die op de website worden aangeboden te beëindigen. In aansluiting daarop kan The New Wholesales Company de toegang tot de website monitoren.

4.4       Het aan Opdrachtgever verstrekte wachtwoord en de gebruikersnaam zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord en dient er voor zorg te dragen dat deze te allen tijde vertrouwelijk blijven. Opdrachtgever dient de verplichting tot vertrouwelijkheid ook op te leggen aan haar medewerkers of derden aan wie zijn het gebruik van wachtwoord of gebruiksnaam toestaat. The New Wholesales Company is gerechtigd om het wachtwoord en/of de gebruikersnaam te wijzigen. Indien er misbruik wordt gemaakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van Opdrachtgever is Opdrachtgever daarvoor aansprakelijk.

4.5       The New Wholesales Company staat er niet voor in dat haar website en webpagina’s te allen tijde beschikbaar is. Zij is daarbij onder andere afhankelijk van de techniek en van buiten komende invloeden, zoals storingen. Evenmin garandeert zij dat de website en webpagina’s te allen tijde zonder gebreken en fouten functioneren, waaronder begrepen doch niet beperkt tot uitwisseling van virussen of andere besmettelijke of beschadigende bestanden, en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gehouden. The New Wholesales Company zal een redelijke inspanning betrachten tot het beschikbaar houden van haar website en webpagina’s.

4.6       The New Wholesales Company is gerechtigd te allen tijde de werking van haar website op te schorten in verband met herstel- of onderhoudswerkzaamheden.

4.7       The New Wholesales Company zal zich er voor inspannen om alle informatie op haar website correct en up to date te houden, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken die haar niet kunnen worden toegerekend.

4.8       The New Wholesales Company is te allen tijde bevoegd de inhoud of het format van haar website aan te passen.

4.9       Voorzover The New Wholesales Company op haar website naar andere websites verwijst is The New Wholesales Company niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en aanvaardt ter zake van die sites geen enkele aansprakelijkheid uit welke hoofde ook.

 

 

5.            INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1       Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, handelsnaam en octrooien) met betrekking het merk, logo en de (handels)naam The New Wholesale Company, de website van The New Wholesales Company (www.tnwc.nl of enige andere website) en daarop vermelde informatie (waaronder teksten, logo’s en afbeeldingen en grafisch materiaal) en webpagina’s berusten bij The New Wholesale Company, tenzij anders vermeld.

5.2          De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de (handels)naam, het merk en het logo van partners van The New Wholesales Company zoals vermeld op de website en andere uitingen van The New Wholesales Company (waaronder brochures), behoren toe aan de betreffende partner.

5.3          Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, logo’s, handelsnaam, etcetera, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van The New Wholesales Company te gebruiken, dan wel te wijzigen of te verwijderen.

5.4          Voor zover aan Opdrachtgever enig gebruiksrecht wordt toegekend met betrekking tot het merk en/of de (handels)naam The New Wholesale Company, de website en daarop vermelde informatie wordt dit gebruiksrecht verleend voor de overeengekomen bepaalde duur.

5.5          Gebruiksrechten zijn niet exclusief, niet overdraagbaar en worden verleend binnen het tussen The New Wholesales Company en Opdrachtgever omschreven doel. Indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard eindigt het gebruiksrecht van rechtswege, zonder dat Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding toekomt.

 

6.         PRIJS

6.1       Alle door The New Wholesales Company opgegeven prijzen en de met The New Wholesales Company overeengekomen prijzen zijn exclusief belastingen.

6.2       Tenzij de prijs tevoren is overeengekomen wordt steeds gefactureerd tegen de prijs geldend op de dag van de bestelling. Alle prijsverhogende omstandigheden welke zich hebben voorgedaan na het sluiten van de overeenkomst worden doorberekend. Opdrachtgever heeft gedurende één week na kennisname van de prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

 

 

7.         LEVERING

7.1       Als plaats van (af)levering geldt het magazijn van TNWC in Helmond, dan wel een nader door The New Wholesales Company te bepalen plaats. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig instructies geeft omtrent de wijze van verzending, is The New Wholesales Company vrij in de keuze van de vervoerder en het vervoermiddel. Elke opdracht kan door The New Wholesales Company in gedeelten worden (af)geleverd en gefactureerd.

7.2       The New Wholesales Company behoudt zich het recht voor om onder rembours te leveren, waarbij de rembourskosten voor rekening van Opdrachtgever komen. Bij weigering van de rembourszending is Opdrachtgever in verzuim.

7.3       Voor bestellingen tot een door The New Wholesales Company te bepalen nettobedrag worden kosten in rekening gebracht. The New Wholesales Company behoudt zich het recht voor bestellingen beneden een bepaald minimum bedrag niet te accepteren.

7.4       The New Wholesales Company behoudt zich het recht voor emballagekosten in rekening te brengen. Deze kosten worden gecrediteerd, indien de emballage franco en binnen één maand na factuur­datum in ongeschonden staat wordt geretourneerd.

7.5       The New Wholesales Company behoudt zich het recht voor zaken die door oorzaken onafhankelijk van haar wil niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan en betaling te verlangen, als had de levering plaatsgevonden, alsmede betaling van de opslagkosten.

7.6       Alle zaken worden voor risico van Opdrachtgever vervoerd. Desgewenst zal The New Wholesales Company haar aanspraken op de vervoerder aan Opdrachtgever overdragen.

7.7       Alle door The New Wholesales Company genoemde levertijden zijn vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. The New Wholesales Company is niet gebonden aan leveringstermijnen die vanwege buiten haar macht liggende omstandigheden niet (meer) gehaald kunnen worden. De enkele overschrijding brengt The New Wholesales Company niet in verzuim. The New Wholesales Company kan slechts in verzuim geraken indien Opdrachtgever The New Wholesales Company in gebreke stelt en daarbij een redelijke termijn gunt om alsnog te leveren. Indien binnen die termijn niet wordt geleverd heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er enig recht op schadevergoeding bestaat.

 

8.         BETALING EN ZEKERHEID

8.1       Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bezwaren tegen facturen dienen binnen twee werkweken na factuurdatum aan The New Wholesales Company kenbaar gemaakt te worden. De bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. Bij later blijkende juistheid van de bezwaren zal The New Wholesales Company overgaan tot verrekening.

8.2       The New Wholesales Company heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de prijs te vorderen en/of anderszins zekerheidsstelling te verlangen.

8.3       Opdrachtgever heeft geen recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Opdrachtgever heeft niet het recht de betalingsverplichting om welke reden dan ook op te schorten.

8.4       Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en worden alle overige vorderingen van The New Wholesales Company opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling in. Vanaf de datum van verzuim is een rente verschuldigd van 1,0% per maand.

8.5       Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% van het verschuldigde bedrag te bedragen, met een minimum van € 250,--.

 

9.       EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1      Alle door The New Wholesales Company geleverde producten blijven eigendom van The New Wholesales Company tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen The New Wholesales Company in verband met de onderliggende overeenkomst en/of eerdere (andere) overeenkomsten van Opdrachtgever te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen. Een retentierecht op die producten komt Opdrachtgever niet toe.

9.2      The New Wholesales Company is gerechtigd om op ieder moment de geleverde producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen, in welk geval de onderliggende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden. Het voorgaande laat onverlet het recht van The New Wholesales Company om schadevergoeding te vorderen.

9.3        Opdrachtgever is verplicht The New Wholesales Company terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het door een of meerdere derden doen gelden van rechten op de geleverde producten waar een eigendomsvoorbehoud op rust.

 

10.       KEURING EN RECLAMES

10.1      Opdrachtgever dient de geleverde producten en verrichte werkzaamheden steeds terstond na de (af)levering te keuren. Goedkeuring mag niet worden onthouden door Opdrachtgever op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen Partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de producten redelijkerwijze niet in de weg staan.

10.2      Een reclamatie ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken dient binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk bij The New Wholesales Company te worden ingediend, bij gebreke waarvan iedere vordering te dezer zake vervalt. Opdrachtgever kan op een niet zichtbaar gebrek geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken schriftelijk heeft geprotesteerd bij The New Wholesale Company.

 

11.       AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

11.1      The New Wholesales Company aanvaardt een verplichting tot schadevergoeding uitsluitend voor zover dat uit dit artikel blijkt.

11.2      The New Wholesales Company is slechts aansprakelijk voor schade door tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst indien en voor zover deze is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van The New Wholesales Company zelf of haar eigen werknemers.

11.3      Aansprakelijkheid van The New Wholesales Company voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten, voorzover bij wet toegestaan.

11.4      Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel is de aansprakelijkheid van The New Wholesales Company met betrekking tot de deugdelijkheid van een product in ieder geval beperkt tot de wijze waarop en binnen welke termijn en tot welke omvang dat product door de producent of leverancier is gegarandeerd.

11.5      Indien The New Wholesales Company aansprakelijk is, is de te betalen schadevergoeding gelimiteerd tot de gefactureerde en betaalde bedragen (exclusief BTW) van de activiteiten respectievelijk overeenkomst waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt. In het geval de schade door een verzekering is gedekt is de aansprakelijkheid van The New Wholesales Company beperkt tot het onder de betreffende verzekering voor dat geval uit te keren bedrag.

11.6      Voor de vaststelling van de aansprakelijkheid geldt een reeks incidenten geldt als één incident.

11.7      Iedere vordering tegen The New Wholesales Company vervalt in ieder geval één jaar na het ontstaan ervan.

11.8      Opdrachtgever vrijwaart The New Wholesales Company voor alle aanspraken van derden (wegens productaansprakelijkheid) als gevolg van een gebrekkig door The New Wholesales Company aan Opdrachtgever geleverd product, tenzij de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van The New Wholesales Company is te wijten. Voorts vrijwaart Opdrachtgever The New Wholesales Company voor alle overige aanspraken van derden, zoals met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.

11.9      Opdrachtgever vrijwaart The New Wholesales Company voor alle aanspraken van derden op een niet mogelijke afwikkeling van de fabrieksgarantie. Dit kan bv als gevolg van het stoppen van een merk in Nederland waardoor de in-garantie reparaties niet langer door producent gedekt worden, of door bv een direct faillissement van een bepaald merk cq producent. Daar de in-garantie reparaties dan stoppen en het onmogelijk is voor The New Wholesales Company om deze uit te laten voeren en vervalt ook hier iedere aansprakelijkheid van TNWC.


12.       ONTBINDING

12.1      Wanneer Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, een akkoord aanbiedt, insolvabel blijkt of wordt getroffen door beslaglegging, er bij Opdrachtgever sprake is van change of control of indien van The New Wholesales Company in redelijkheid voortzetting van de overeenkomst niet verwacht mag worden, alsmede in geval van overmacht, is The New Wholesales Company gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van The New Wholesales Company op schadevergoeding. In deze gevallen is elke vordering van The New Wholesales Company op de Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

12.2      Wanneer Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk voortijdig beëindigt dient Opdrachtgever aan The New Wholesales Company annuleringskosten te voldoen, welke kosten 25% bedragen van de waarde van de onderliggende overeenkomst(en). Bovendien heeft The New Wholesales Company het recht om gemaakte en nog te maken kosten aan Opdrachtgever door te berekenen en schadevergoeding te vorderen, waaronder gederfde winst. Eventuele aan The New Wholesales Company betaalde bedragen zullen niet worden gerestitueerd, tenzij blijkt dat deze de omvang van de kosten en schadevergoeding te boven gaan.

 

13        OVERMACHT

13.1      Geen van Partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van The New Wholesale Company.

13.2      Indien de overmacht langer dan drie maanden heeft geduurd hebben Partijen het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden,zonder recht op schadevergoeding.

 

 

14        GESCHILLEN

14.1      Op alle verbintenissen tussen The New Wholesales Company en Opdrachtgever en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

14.2      De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.3      Alle geschillen welke tussen Partijen mochten rijzen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 55.91.38.14.